หลักสูตร

ระดับเตรียมอนุบาล (Nursery)

มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาในทุกด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยจัดกิจกรรมและสิ่งแวดล้อม ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีความหมายต่อตัวเด็ก และเด็กได้ลงมือปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ เด็กจะได้รับการพัฒนาทักษะในการสังเกต ส่งเสริมให้สงสัยและสนใจในสิ่งต่างๆรอบตัว เสริมสร้างทักษะการตั้งคำถาม การคิด การคาดคะเน และการสืบค้นหาคำตอบด้วยวิธีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

 

ระดับปฐมวัย (Kindergarten)

โรงเรียนพัฒนาปัญญาใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ตามความสนใจของนักเรียน และเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา พร้อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษสอนโดยครูชาวต่างชาติ ภาษาจีนสอนโดยครูชาวจีน เทควันโด ศูนย์สื่อ ศิลปะ พละ และคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสมวัย หลักสูตรของโรงเรียน ได้จัดหมวดหมู่การส่งเสริมพัฒนาการ และทักษะของเด็ก ดังต่อไปนี้

- ภาษา และการอ่านเขียน

- คณิตศาสตร์

- บุคลิกภาพ อารมณ์ และสังคม

- ความรู้ และความเข้าใจ ในโลกรอบตัว

- พัฒนาการทางร่างกาย

- การคิด โดยเฉพาะ ความคิดสร้างสรรค์

ขอบข่ายความหมายสั้นๆของการส่งเสริมพัฒนาการและทักษะด้านต่างๆนั้นทางโรงเรียนคำนึงถึงวัย และ ความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลักด้วย และจัดทำการประเมินเป็นระยะๆ โดยแบ่งเป็น 3 ชั้นเรียนดังนี้

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 (Kindergarten 1 )

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 (Kindergarten 2 )

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 (Kindergarten 3 )

 

ระดับประถมศึกษา (Elementary School) - ระดับมัธยมศึกษา (High School)

โรงเรียนพัฒนาปัญญาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมทักษะพื้นฐานทางด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ การติดต่อสื่อสาร และพื้น ฐานการเป็นมนุษย์โดยบูรณาการให้สมดุลทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ - สังคม จิตใจและสติปัญญา แบ่งเป็น 9 ชั้นเรียนดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 (Grade 1 -6)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (Grade 7-9)

โรงเรียนพัฒนาปัญญาได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทุกกลุ่มสาระและเพิ่ม Extra Program เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนของเราให้พร้อมก้าวสู่สังคมอุดมปัญญาและมีคุณภาพทั้งองค์รวม

 

การจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนพัฒนาปัญญาดำเนินการเรียนการสอนครบ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทุกกลุ่มสาระ นอกจากนี้โรงเรียนพัฒนาปัญญาเราสอนภาษาต่างประเทศสัปดาห์ละ16 คาบ ดังนี้

1. วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป(General English) 2 คาบ

2. วิชาหลักไวยกรณ์ และการเขียนภาษาอังกฤษ(Grammar and Writing) 2 คาบ

3. วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ(Conversation) 3 คาบ

4. วิชาการอ่านภาษาอังกฤษ(Reading) 2 คาบ

5. วิชาคณิศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ(Mathematics) 2 คาบ

6. วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ(Science) 2 คาบ

7. วิชาภาษาจีน(Chinese) 3 คาบ

 

Enrichment Programs & Integrate Activities

วิชาการภาคภาษาอังกฤษ(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

ภาษาจีน

Cambridge for young learner

คณิตวิเคราะห์โจทย์

ดนตรี ศิลปะ นาฎศิลป์

คอมพิวเตอร์

กิจกรรมภาวะผู้นำ(Young Leadership)

กิจกรรมค่าย

กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน(ชั่วโมงแห่งความดี)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

โปรแกรมซ่อมเสริม ส่งเสริม และสนับสนุน

เทควันโด

 

Integrate Activities

กิจกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม

Storyline Approach

Mind Maps Method

Project Approach

Multiple Intelligence (พหุปัญญา)

Whole Language

Brain Based Learning

Activity – Based Learning

Child Centre