ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

วราทิตย์ Educare Nursery

 

คุณสมบัติของนักเรียน:

นักเรียนชายและหญิงอายุตั้งแต่  2  ปีขึ้นไป

 

หลักฐานการรับสมัคร

- สำเนาสูติบัตรของเด็ก   1 แผ่น

- สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก  1 แผ่น

- รูปถ่ายเด็ก 1 นิ้ว 2 แผ่น

- ใบรับรองแพทย์ของเด็ก, สำเนาสมุดสุขภาพประจำตัวเด็ก 1 แผ่น

- รูปถ่ายผู้ปกครอง 1 นิ้ว 1 แผ่น

- สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดาอย่างละ 1 แผ่น

- รูปถ่ายตัวแทนที่ผู้ปกครองอนุญาตให้มารับเด็ก 1 แผ่น

 

Kindergarten 1 - Kindergarten 3

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป ติดต่อสอบถามและรับใบสมัครได้ที่โรงเรียน

พัฒนาปัญญาในวันและเวลาราชการ (08.00-17.00) 1 ปีการศึกษา ประกอบด้วย 2 เทอม

- เทอม 1 ตั้งแต่ เดือนพฤษาคม-ตุลาคม

- เทอม 2 ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม

 

คุณสมบัติผู้เรียน :

- ชั้นอนุบาล 1 ตั้งแต่อายุ 3-4 ปี

- ชั้นอนุบาล 2 ตั้งแต่อายุ 4-5 ปี

- ชั้นอนุบาล 3 ตั้งแต่อายุ 5-6 ปี

 

หลักฐานการสมัคร :

1. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดา, มารดาและนักเรียน) 1 ฉบับ

3. รูปถ่าย 1 นิ้วหน้าตรง (ภาพสีหรือขาวดำ) 1 รูป

4. สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดาอย่างละ 1 แผ่น

5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

Applicant's Qualifications: Accepting both boys and girls

- K-1 children aged 3-4 years old

- K-2 children aged 4-5 years old

- K-3 children aged 5-6 years old

 

Documents to be submitted during enrolment

- photocopy of birth certificate1  copy

- photocopy of residence certificate ( father , mother and child )1  copy

- 1x1 inch photo ID ( colored or black and white )2  copy

- photocopy of ID card ( father and mother )1  copy

- tuition fee for Semester 1

 

Primary 1 - Primary 6

 

คุณสมบัตินักเรียน

1. รับนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่ชั้น ป. 1 ขึ้นไป

2. ถ้าในกรณีนักเรียนย้ายโรงเรียน ผู้บริหารจะเป็นผู้พิจารณาและสัมภาษณ์ผู้สมัคร

 

หลักฐานการสมัคร

1. ปพ. 1 , ปพ. 6 และปพ. 9

2. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน( บิดา , มารดาและนักเรียน ) จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (สีหรือขาวดำก้ได้ ) จำนวน 2 แผ่น

5. ในกรณีของนักเรียนย้ายเข้ามาเรียน , ให้ปฏิบัติตามกฏกระทรวงศึกษาธิการแลพเอกสารทั้งหมดต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

 

Applicant's Qualifications

1. accepting both boy and girls from primary 1 - secondary 2

2. for transferees ( in case of availability in the quota ) the director will be the one

 

Requirements:

1. bring the students to be enrolled at the administration office

2.  BP1, BP6 and BP9

3. photocopy of birth certificate for primary 1 only   1  copy

4. Photocopy of residence certificate ( father, mother and child )1  copy

5. 1" inch photo ID ( colored or black and white )2  copies

6. in case of transferees from other countries, please follow the rules by the Ministry of Education and all documents must be certified by the Ministry of Education.