ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอน

 

โรงเรียนพัฒนาปัญญาดำเนินการเรียนการสอนครบ  ทุกกลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้โรงเรียนพัฒนาปัญญาเราสอนภาษาต่างประเทศสัปดาห์ละ14 คาบ ดังนี้

1. วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป(General English)                                       2   คาบ

2. วิชาหลักไวยกรณ์ และการเขียนภาษาอังกฤษ(Geammar and Writing)  2   คาบ

3. วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ(Conversation)                                   2   คาบ

4. วิชาการอ่านภาษาอังกฤษ(Reading)                                              2   คาบ

5. วิชาคณิศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ(Mathematics)                           2   คาบ

6. วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ(Science)                                2   คาบ

7. วิชาภาษาจีน(Chinese)                                                              2   คาบ

ระดับประถมศึกษา(Elementary) และ ระดับมัธยมศึกษา(High School)

 

โรงเรียนพัฒนาปัญญามุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมทักษะพื้นฐานทางด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ การติดต่อสื่อสาร และพื้น ฐานการเป็นมนุษย์โดยบูรณาการให้สมดุลทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ - สังคม จิตใจและสติปัญญา แบ่งเป็น 12 ชั้นเรียนดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (Primary Grade 1-6)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 (High School Grade 7-12)

โรงเรียนพัฒนาปัญญาได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทุกกลุ่มสาระและเพิ่ม Extra Program เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนของเราให้พร้อมก้าวสู่สังคมอุดมปัญญาและมีคุณภาพทั้งองค์รวม

  

Enrichment Programs& Integrate Activites

 

-              วิชาการภาคภาษาอังกฤษ(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)                 -          ภาษาจีน

-              Cambridge for young learner                                            -          คณิตวิเคราะห์โจทย์

-              นาฏศิลป์                                                                          -          คอมพิวเตอร์

-              กิจกรรมภาวะผู้นำ(Young Leadership)                                   -          กิจกรรมค่าย

-              กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียนเช้าและบ่ายโมง(ชั่วโมงแห่งความดี)     -          กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

-              โปรแกรมซ่อมเสริม ส่งเสริม และสนับสนุน

 

กิจกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม

-              Storyline Approach                                                          -         Mind Maps Method

-              Project Approach                                                            -         Multiple Intelligence (พหุปัญญา)

-              Whole Language                                                             -         Brain Based Learning

-              Activity – Based Learning                                                -         Child Centre